Regulamin

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://woodea.pl, który jest prowadzony przez firmę Doradztwo Informatyczne Artur Adamczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Warszawie  02-495 przy ul. Lindleya 16, NIP 8842537696, REGON 362130794, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 2. Definicje:

2.1 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

2.2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Kupujący – Klient i Konsument.

2.4. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.5. Dane osobowe – wszystkie dane pozwalające na identyfikację Konsumenta w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dokumentu sprzedaży i jej realizacji, które są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Osoba fizyczna składając zamówienie na stronie sklepu woodea.pl oświadcza, że jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania umów).
 2. Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie produktu do “koszyka”. Kolejnym krokiem jest obliczenie kosztów przesyłki, których wysokość jest ustalana indywidualnie dla wybranego towaru i pojawia się w podsumowaniu “koszyka”. Po akceptacji kosztów należy przejść do kasy, wpisać dane niezbędne do wysyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży oraz umożliwiające kontakt Sprzedającego z Kupującym. Należy również wybrać metodę płatności. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” . W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, pojawi się informacja o numerze zamówienia i kosztach do zapłaty. W przypadku wyboru płatności elektronicznej przy pomocy platformy Przelewy24 nastąpi przekierowanie  na dedykowaną stronę do płatności.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji procesu sprzedaży i dostarczenia towaru.
 4. Na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z numerem zamówienia i kwotą zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, nie później niż następnego dnia roboczego.
 6. Jeśli zamówienie jest niemożliwe do zrealizowania z powodu braku towaru w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość zdecydowania o zmianie zamówienia, rezygnacji z całego zamówienia lub jego części. Wszystkie środki wpłacone z tytułu umowy sprzedaży zostaną mu niezwłocznie zwrócone na konto, z którego dokonano płatności lub w inny sposób wybrany przez Kupującego.

Dostawa towaru

 1. Termin doręczenia towaru wynosi od 3 do 5 dni roboczych, nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Towar wysyłany jest z magazynu w Hiszpanii.
 3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ma możliwości odbioru towaru osobiście.
 4. W momencie odbioru zamówienia Kupujący powinien dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania powinien żądać otwarcia i sprawdzenia przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy sporządzić protokołu szkody, potwierdzony podpisem odbiorcy i dostawcy przesyłki (Kuriera).

Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar:
 • przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: Santander Bank S.A. 74 1910 1048 2944 2986 5580 0001
 • za pośrednictwem płatności elektronicznych Przelewy24
 1. Jako tytuł płatności Kupujący podaje numer zamówienia.
 2. Numer zamówienia zostanie Kupującemu przesłany na podany adres e-mail wraz z numerem konta, na które należy dokonać płatności przelewem i całkowitą wartością zamówienia, uwzględniającą koszty wysyłki.
 3. W przypadku braku płatności przelewem bankowym w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.

Ceny

 1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego woodea.pl  są podane w walucie polskiej i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają należne podatki. Ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki, których wysokość jest ustalana indywidualnie i zostanie podana w podsumowaniu “koszyka”.

18.Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

 

Informacja o prawie i skutkach odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty odbioru  towaru przez Konsumenta, albo przez inną osobę przez niego wskazaną. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Po upływie 14 dni prawo odstąpienia od umowy wygasa. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa została wysłana przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@woodea.pl lub pocztą, najlepiej listem poleconym, na adres siedziby Sprzedającego. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy mailem, Sprzedający wyśle Kupującemu potwierdzenie otrzymania wiadomości. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to konieczne.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy z zachowaniem 14 – dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu,  umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku złożenia odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną, termin liczony jest od daty nadania listu. Konsument powinien się skontaktować ze Sprzedającym za pomocą maila wysłanego na adres kontakt@woodea.pl lub telefonicznie 605-657-484 w celu ustalenia adresu, na jaki należy odesłać towar.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy.
 4. Zalecamy (o ile to możliwe) odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Należy pamiętać, aby przed dokonaniem wysyłki zwracanego towaru odpowiednio go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami – to Konsument jest w pełni odpowiedzialny za przebieg zwrotu, w związku z tym dostarczenie do Sprzedającego uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność po jego stronie.
 5. Bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Konsument (przygotowania do wysyłki i kosztów wysyłki).
 6. W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy kupna przez Konsumenta, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane wpłaty, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Zwrot zostanie dokonany na numer konta, z którego dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu środków: np. inny numer konta lub zwrot przekazem pocztowym.
 7. Sprzedający dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Przy czym Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według jego specyfikacji  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Postępowanie reklamacyjne:

Rękojmia

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument ma prawo skorzystać z prawa rękojmi w terminie 2 lat od odebrania towaru.
 2. Reklamację z tytułu rękojmi należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@woodea.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedającego. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie następujących danych:
 • imię, nazwisko
 • adres zamawiającego,
 • e-mail,
 • nr telefonu
 • nazwa towaru
 • data zakupu
 • data stwierdzenia wady
 • numer zamówienia/dokumentu zakupu
 • opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
 • wskazanie żądanie (usunięcie wady, obniżenie ceny, wymiana, odstąpienie od umowy).
 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpływu do Sprzedającego. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem Sprzedający poinformuje Konsumenta wysyłając e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 2. Jeśli (w porozumieniu ze Sprzedającym ) Konsument odsyła towar, należy pamiętać o jego właściwym zapakowaniu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi oryginalnymi materiałami zabezpieczającymi towar przed uszkodzeniem).
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Konsumenta.

Uszkodzenie podczas transportu

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu Konsument powinien sporządzić protokół szkody podpisany przez niego i dostawcę przesyłki (Kuriera). Następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocą maila kontakt@woodea.pl lub telefonicznie, celem zgłoszenia szkody i przesłania protokołu szkody.

 

Niezgodność towaru z umową

 1. W przypadku doręczenia towaru niezgodnego z umową (inny niż zamówiony), Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocą maila kontakt@woodea.pl  lub telefonicznie, w celu zgłoszenia niezgodności.

Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

 1. 36. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Właściwości towarów

 1. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.
 2. Meble zakupione na stronie sklepu woodea.pl przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza, chyba że co innego wynika ze specyfikacji danego towaru. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przy zgłoszeniach wysyłanych do Sprzedającego przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z naszego e-maila na adres kontakt@woodea.pl .
 2. Sprzedający zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności  Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 4. Użytkownik sklepu woodea.pl, w szczególności Konsument dokonujący zakupu towarów za pośrednictwem sklepu, oświadcza, że zapoznał się z przepisami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego przepisy zanim złoży zamówienie, a po jego akceptacji przepisy niniejszego Regulaminu są dla niego wiążące.
 5. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki Bezpieczeństwa, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając mail na adres:kontakt@woodea.pl
 6.  Aby korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedającego, Użytkownik powinien dysponować:
 • komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024×768,
 • dostępem do poczty elektronicznej,
 • dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością włącznie zapisu plików Cookies oraz Javascript.